フェイクニュース— jak nie da? si? oszuka ??

広告

インターネットbezw?tpienia jest jednym z najwa?niejszychwynalazkówostatnichdekad。 Dost?p do niemal nieograniczonej przestrzeni informacyjnej dla ka?dego cz?owieka to co?、do czego ludzko ?? zd ?? y?a si? przyzwyczai?。 W sieci mo?na znale ?? wszystko。 Je?li kto? wie、jak szuka? ヤクウィビエラ? te informationacje、któres? prawdziwe、to z pewno?ci? jest do?wiadczonym u?ytkownikiem、którywInterneciewidzia? ジュ? niejedno。 Niestety、jak na razie wi?kszo ?? osóbkorzystaj?cych z sieci niewiejakodró?ni? rzetelne informationacje od tychnieprawdziwych。 Je?li chodzi o インターネットカジノ、sprawa jest do ?? プロスタ。 Wszystkie informacje publikowane na licencjonowanych portalach musz? に? prawdziwe。

W ostatnich latach coraz cz ?? ciej s?yszy si? o tak zwanychフェイクニュース、któredotycz? niezwykle istotnych spraw i maj? na celu puszczenie w?wiat nieprawdziwej plotki、któranabijewej?cia na stron?、ogl?dalno ?? reklamitd。 Jak wystrzec si? przed takim procederem? Wystarczy zawsze post?powa? wed?ug kilku zasad、フェイクニュースのprzestan? に? problemem、sprawiaj?c、?e Internet stanie si? ogromn? skarbnic? rzetelnej wiedzy、naktórejpraktyczniezawszemo?na si? オピエラ?

ジャキセルマジ? フェイクニュースipocowogólepowstaj??

Nieprawdziwe informacje powstaj? zró?nychpobudek。 Niekiedy znudzony internauta wymy?la sobie teori? i dla?artu udost?pnia j? w sieci、「kupuj?」へのミリオニーosób。 Coraz cz ?? ciej stosuje si? jednak dezinformacj? w celach politycznych、czy do manipulowania rynkami na ca?ym?wiecie。 Wartozwróci? uwag?、?e termin fake news jest stosunkowo m?ody、ale dezinformacje stosowano praktycznie od zawsze、aw czasach wojen i okupacji stosowano inn? nazw? –プロパガンダ。

広告

Ostatni rok obfitowa? w nieprawdziwe informacje zwi?zane zkoronawirusem。 Rok temu w sieci mo?na by?o przeczyta? o ko?cz?cych si? zapasach jedzenia、co spowodowa?o panik?、milionyPolakówpobieg?odosklepówwykupywa? m?k?、ry?、makaron、cukier i papiertoaletowy。 Wskutek tego rzeczywi?cie w sklepach mo?na by?o natkn ?? si? napustepó?ki、ale tylko przez kilka dni、a? dojecha?y nowedostawy。 Je?liogó? spo?ecze?stwa czuje si? niepewnie w zwi?zku z danym wydarzeniem、to ch?onie wszelkie fake newsy、nie zadaj?c?adnych pyta?。

Warto przypomnie? sobie tak?e pocz?tek pandemii、kiedy w Chinach — pot ?? nym pa?stwie、wktórym?yje1.400.000.000osóbwybuch?a nieznanazaraza。 NS? 2000przypadkówzaka?e? dziennie、wiadomo?ci o trupach le ?? cych na ulicach oraz w?adzach、którewbrutalnysposóblikwidujeogniskakoronawirusa。 Wtedywieleosóbwtowierzy?oi kiedy koronawirus pojawi? si? wポーランド、wró?nychkr?gach wybuch?apanika。 Dzisiaj、kiedy w Polsce dochodzi?o ju? oko?o 30.000 zaka?e? dziennie iz tej perspektywy spojrzy si? na te informacje、to na twarzy pojawi si? jedynie u?miechpolitowania。

Wジャキ? sposóbzweryfikowa? informationacjezmediów?

Warto zaznaczy?、?e nie tylko problem dotycz?cyInternetuへのフェイクニュース。 Na nieprawdziwe informacje mo?na si? natkn ?? codziennie w dowolnychmediach。 Jednak w Internecie naj?atwiej jest je zdemaskowa?。

  1. Podwójnaweryfikacja — ka?d? informacj? powinno si? zweryfikowa? wprzynajmniejdwóch?ród?ach。 Je?li dwa niezale?ne od siebie portale podaj? podobn? informacj?、znaczyへ、?e mo?e by? オナプラウジワ。 W tymprzypadkuwartozwróci? tak?e uwag?、czy informacjepodawanewdwóchwybranych?ród?achnie s? siebie za bardzopodobneを実行します。 Je?li tak jest、to mo?e oznacza?、?e redaktor po prostu da? si? ナブラ? 私はwykorzysta? フェイクニューサ、?eby zaprezentowa? 今? na swoimportalu。
  2. Czujno ?? – dzisiejszeフェイクニュース? bardzo cz?sto przedstawiane wbardzoprofesjonalnysposób、co sprawia、?e pod?wiadomie wierzy si? 私たちはwszystkiezawarte w niminformacjeです。 W tym miejscu nale?y by? po prostu czujnym i zastanowi? si?、co autor newsa chce osi?gn ?? i czy wiadomo ?? nie zawiera Fragmentu、którywyró?niasi? zogó?u—np。 promowanie jakiej? しっかり、us?ugi lubproduktu。
  3. 議論 — ka?dy cz?owiek zawsze powinien umie? ざだわ? ピタニア。 Nawet je?li kto? mu opowiada rzecz oczywist?。 Czy przeczytana wiadomo ?? przedstawi?a jakie? konkretne informationacje? Czy podano konkretne liczby、daty i statystyki? Oraz co najwa?niejsze — dlaczego dosz?o do takiej sytuacji?

Ciekawym przyk?adem wiadomo?ci、któraby? mo?e jest fake newsem i prawdopodobnie nigdy nie uda si? tego udowodni?、jest sprawa g?o?nej ostatnio katastrofy smole?skiej。 Pewne ugrupowania twierdz?、?e by? zamachに、aw samolocie wybuch?a bomba i oskar?aj? oRosjanへ。 Wi?kszo ?? osóbs?dzi jednak、?e katastrofa by?a wynikiem serii zaniecha? po stronie polskiej i podj?ciu decyzji ol?dowaniu w niezwykle trudnychwarunkach。 prawdy najpewniej nikt juですか? nie dojdzie、alewartozwróci? ウワグ? na jedenfakt。 Ka?da czynno ?? マジャキ? cel、którynajcz?? ciej wychodzi po jakim? czasie。 Min ?? o 11 lat od tego zdarzenia、Rosja nic na tym nie ugra?a。 Gdyby ewentualny zamach zosta? odkryty、mog?oby doj ?? wojny na skalをしますか? ?wiatow?。 Czy W?adimir Putin ryzykowa?by tak bardzo tylko dlatego、?eby zabi? polskich przedstawicieli、nie czerpi?cz tego?adnych korzy?ci? Ka?dy powinien sobie sam odpowiedzie? na topytanie。

まだ投票はありません。
お待ちください...
広告
広告